วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
1. การบวกลบเศษส่วน
    1.1
เศษส่วนชนิดเดียวกัน ให้เอาเศษมาบวกลบกันได้เลย ส่วนส่วนมีค่าคงเดิม
    1.2
เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน ทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนชนิดเดียวกันก่อน แล้วจึงนำเศษส่วนมาบวกลบกันเหมือนวิธี แรก
2.
การแปลงเศษส่วน 
    การแปลงเศษส่วน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเศษส่วนจากชนิดหนึ่งไปเป็นเศษส่วนอีกชนิอหนึ่ง โดยที่ค่าเศษส่วนชุดเดิมนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเศษส่วนเกินเป็นเศษส่วนคละหรือการแปลงเศษส่วนคละให้เป็นเศษ ส่วนเกิน เป็นต้น
   
ตัวอย่าง จงแปลง 5/3 เป็นเศษส่วนจำนวนคละ
       
วิธีทำ 3. การขยายเศษส่วน 
    การขยายเศษส่วน เป็นการแปลงเศษส่วนอีกลักษณะหนึ่ง โดยให้จำนวนเลขที่เป็น เศษส่วนมีจำนวนมากกว่าเดิม แต่ค่าของเศษส่วนชุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น 


4. การทอนเศษส่วน 
    การทอนเศษส่วน คือ การแปลงเศษส่วนที่ทำให้ตัวเลขทั้งเศษและส่วนน้อยลง โดยค่าของเศษส่วนนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
5.
การคูณเศษส่วน 
    5.1 จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การบวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า เช่น

 
5.2 เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็ม  เช่น           

หมายถึง 1/2 ของ 3
    5.3
เศษส่วนคูณเศษส่วนหมายถึงการแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกันว่ามีค่าเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมด  เช่น 
 การหารเศษส่วน 
    6.1 การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน
    6.2
การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึง การแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน
    6.3
การหารเศษส่วนด้วนเศษส่วน หมายถึง การแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกัน หาคำตอบได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร  เช่น

 
 ข้อควรจำ 
    การทำโจทย์ที่มีการบวก ลบ คูณ หาระคนกัน ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้
        1.
ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต้องทำก่อนอย่างอื่น
        2.
คำว่า "ของ" หมายถึงการคูณ
        3.
คูณ หาร ทำพร้อมกันได้
        4.
บวกลบทำพร้อมกันได้
        5.
ต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอ
ทดสอบความเข้าใจ

ข้อ 1. จงหาค่าของ 
 ก. 1/3 ข. 3/4 ค. 6/7 ง. 1/24ข้อ
2. 1/5 ของเงิน 1,000 บาทเป็นเงินกี่บาท
       
ก. 100
       
ข. 200
       
ค. 500
       
ง. 5,000ข้อ
3. มีแตงอยู่ 2 ผล แบ่งให้เด็กคนละ 1/8 ผล จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน
       
ก. 2
       
ข. 4
       
ค. 8
       
ง. 16
เฉลย ข้อ 1.ตอบ ง. 
        ข้อ 2. ตอบ ข. 
        ข้อ 3. ตอบ ง.

      

        ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น